O nás

Vítame vás na stránke zariadenia starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa pod názvom Rozprávkové jasličky v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí so svojimi detičkami navštevovali, navštevujú a naďalej využívajú naše služby.

Zariadenie starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa je určené pre deti od 1 do 3 rokov. Nemá právnu subjektivitu a je organizačnou jednotkou mesta, ktoré patrí pod MsÚ - Odbor sociálnych vecí.

Zariadenie poskytuje ambulantnú formu starostlivosti (denný pobyt) o dieťa počas prevádzky zariadenia  v súlade s § 32b zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách s kapacitou 73 miest.

Starostlivosť je zabezpečená na 4 oddeleniach, ktoré sú rozdelené podľa veku dieťaťa v zmysle platnej vyhlášky č. 527/2007 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež, čo napomáha pri výbere činností výchovnom procese s prihliadaním na vek a individuálne osobitosti detí. Svojou edukačnou činnosťou, zlepšovateľskými projektami v rámci zvyšovania kvality, aktivitami, kvalifikovaní personál rozvíja u detí schopnosti, vytvára podmienky na vlastnú aktivitu detí, pri ktorej si rozvíjajú myslenie, pamäť, pozornosť, rozširujú slovnú zásobu, zdokonaľujú reč pričom vhodnými didaktickými pomôckami a hračkami sa podnecujeme u detí tvorivosť, predstavivosť, zdokonaľujú sa pohybové zručnosti a motorika. Deti si postupne osvojujú hygienické a stravovacie návyky a to v pokojnom a príjemnom prostredí Rozprávkových jasličiek.

DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI                                                                                                           

Ochrana osobných údajov