O nás


Vítame Vás na stránke zariadenia starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa pod názvom Rozprávkové jasličky v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica.

Ďakujeme Všetkým rodičom, ktorí so svojimi detičkami navštevovali navštevujú a naďalej využívajú Naše služby.

Zariadenie starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa je  určené pre deti 1–3 roky. Nemá právnu subjektivitu a je organizačnou jednotkou mesta ktoré patrí pod odbor sociálnych vecí.

Zariadenie poskytuje ambulantnú formu starostlivosti ( denný pobyt ) o dieťa počas prevádzky zariadenia  v súlade s § 32b zákona č. 448/2008 Z.z.o sociálnych službách kapacita 73 miest.

Starostlivosť je zabezpečená na 4 oddeleniach, ktoré sú rozdelené podľa veku dieťaťa v zmysle platnej vyhlášky 527/2007 Z.z. vyhláška  ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach  a požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež čo napomáha pri výbere činností výchovnom procese s prihliadaním na vek a individuálne osobitosti detí. Svojou edukačnou činnosťou , zlepšovateľskými projektami v rámci zvyšovania kvality , aktivitami , kvalifikovaní personál rozvíja u detí schopnosti, vytvára podmienky na vlastnú aktivitu detí, pri ktorej si rozvíjajú myslenie, pamäť, pozornosť, rozširujú slovnú zásobu, zdokonaľujú reč pričom vhodnými didaktickými pomôckami a hračkami sa podnecujeme u detí tvorivosť, predstavivosť, zdokonaľujú sa pohybové zručnosti a motorika. Deti si postupne osvojujú hygienické a stravovacie návyky a to v pokojnom a príjemnom prostredí mestských detských jaslí.


Ochrana osobných údajov