Ako to funguje

Nástup do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa začína adaptačným procesom, ktorý považujeme za jeden z najdôležitejších procesov, kedy sa dieťa prispôsobuje novým podmienkam a zmenám.

Naším hlavným cieľom je čo najprirodzenejšou cestou zabezpečiť prechod z domáceho prostredia do kolektívu detí.

Adaptácia prebieha individuálne podľa potrieb dieťaťa a rodiča počas 2 - 4 týždňov. V prvých dňoch len niekoľko hodín priamo v detských jasliach a až v konečnej fáze prejde na pobyt celodenný.

Deň je rozdelený do pravidelných blokov v rámci každého dňa . Tým je zabezpečený pravidelný režim, ktorý je pre deti veľmi dôležitý. V dennom harmonograme je zahrnutý čas na spoločné hry detí, vzdelávanie, pobyt vonku, čas na relaxáciu a odpočinok, pravidelnú stravu a hygienu.

Pre každú vekovú kategóriu máme pripravení výchovno – vzdelávací plán v podobe KALENDÁRU AKTIVÍT, ktorý zohľadňuje potreby dieťaťa .

V zariadení starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa sa posytujú:

Odborné činnosti

  • dennú výchovnú starostlivosť pre deti vo veku od 1 - 3 roky
  • zabezpečenie kvalitných služieb podľa individuálnych potrieb dieťaťa
  • stanovené výchovno vzdelávacie činnosti štvrťročne písomne vyhodnocujeme prípadne podľa potreby flexibilne podporujeme dieťa  a využívame aktivity pre dosiahnutie cieľa
  • zaistenie sebestačnosti v či najväčšej možnej miere
  • rozprávkovým prostredím motivujeme detskú fantáziu
  • zdokonaľujme me motoriku aj fyzickú zdatnosť dieťaťa

Obslužné činnosti

  • stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy  s priliadaním na vek a zdravotný stav dieťaťa  podľa  predpísaných noriem dbáme na vyváženosť  stravy,  pestrosť a čerstvosť poskytovaných potravín . Príprava a podávanie jedál  pre deti ja zabezpečená v priestoroch zariadenia vo vlastnej vývarovni .