Denný program

Režim dňa pre deti od 1 roka - 3 rokov v zmysle vyhlášky č. 527/2007 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež

 

Prevádzková doba je v čase od 06,00 hod. ráno – 17,00 hod. poobede

 

06:00 - 08:00 príchod detí do jaslí 

hravé činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, edukačné aktivity,

08:00 - 08:30 výchovné činnosti

hudobná, výtvarná, telesná,jazyková,rozumová a pracovná činnosť

08:30 - 09:15 osobná hygiena, raňajky, desiata

kŕmenie detí a návyk na správne samostatné stolovanie, učenie hygieny pri stolovaní

09:15 - 11:15 výchovné činnosti

učenie sa formou hier, didaktické hry, pobyt na čerstvom vzduchu podľa počasia

11:15 - 12:00 osobná hygiena, obed

kŕmenie detí a návyk na správne samostatné stolovanie, učenie hygieny pri stolovaní

12:00 - 14:30 popoludňajší spánok

 

14:30 - 15:00 osobná hygiena, olovrant

kŕmenie detí a návyk na správne samostatné stolovanie, učenie hygieny pri stolovaní

15:00 - 17:00

voľné hry a postupný odchod detí domov