SPÔSOB ÚHRADY

 

  Prijímateľ sociálnej služby Výška  úhrady  spolu 15,50 € / deň
1 bežné úkony starostlivosti o dieťa 4,00 €
2 výchova 4,00 €
3 stravovanie/deň:
z toho raňajky,
desiata,
obed,
olovrant
3,30 €
0,45 €
0,30 €
1,95 €
0,60 €
4 poskytovanie osobného vybavenia 1,20€
5 vecné plnenie spojené s poskytovaním sociálnej služby 1,60€
6 upratovanie 1,40€
7 pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva 0,50€

 

a.) výška úhrady za poskytovanú službu v Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa v kalendárnom mesiaci určuje ako 22-násobok dennej úhrady za odborné, obslužné a ďalšie činnosti podľa skutočného rozsahu poskytnutej sociálnej služby a príslušného počtu pracovných dní v mesiaci

b.) v čase neprítomnosti dieťaťa v Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za stravovanie

c.) v prípade neposkytnutej sociálnej služby v Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa z dôvodu prekážky na strane poskytovateľa (napr. rekonštrukcia priestorov, havarijný stav, ale aj v čase letných prázdnin), a to minimálne desať (10) po sebe nasledujúcich kalendárnych dní v danom kalendárnom mesiaci, prijímateľ sociálnej služby mesačnú úhradu za takýto kalendárny mesiac neplatí. 

d.) ak poskytovateľ z dôvodu vzniku mimoriadnej udalosti vrátane ohrozenia verejného zdravia II. stupňa, vyhláseného núdzového stavu, alebo v prípade odstraňovania následkov mimoriadnej udalosti nemôže poskytovať sociálnu službu v Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, prijímateľ sociálnej služby platí v danom kalendárnom mesiaci úhradu len za vecné plnenie spojené s poskytovaním sociálnej služby, upratovanie a pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva. 

 

Výšky úhrad sú určené Všeobecným záväzným nariadením mesta Banská Bystrica č. 16/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzne nariadenie mesta Banská Bystrica č. 6/2022 o úhrade za sociálne služby poskytované mestom Banská Bystrica. S účinnosťou od 01.02.2023