SPÔSOB ÚHRADY

 

  Prijímateľ sociálnej služby Výška úhrady/mesačne
1 bežné úkony starostlivosti o dieťa 3,50€
2 výchova 3,50€
3 stravovanie/deň:
z toho raňajky,
desiata,
obed,
olovrant
2,80€
0,55€
0,25€
1,50€
0,50€
4 poskytovanie osobného vybavenia 1,20€
5 vecné plnenie spojené s poskytovaním sociálnej služby 1,50€
6 upratovanie 1,40€
7 pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva 0,50€

1. Výška úhrady za odborné činnosti,obslužné činnosti a ďalšie činnosti sa v kalendárnom mesiaci určuje ako 22 násobok dennej sadzby.

2. Prijímateľ platí úhradu za odborné, obslužné a ďalšie činnosti okrem stravovania i v čase neprítomnosti dieťaťa v zariadení.

3. Prijímateľ úhradu za stravovanie dieťaťa v čase neprítomnosti v zariadení NEPLATÍ.

Výška úhrady za sociálnu službu v zariadení je určená Všeobecne záväzným nariadením mesta Banská Bystrica o úhradách za poskytovanie sociálnej služby. 

 


Kontakt

Rozprávkové jasličky Banská Bystrica Mgr.Michaela Halabukova

Tr.SNP 15
Banská Bystrica
97401


048/4141940